Bản quyền @ Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (0269) 3 824 348 Fax: (0269) 3 876 748 Email: stc@gialai.gov.vn